Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition
Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition
Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition
Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition
Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition
Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition
Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition
Zoom NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition

NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition

฿2,490.00
Subscription Save
สไตล์

องค์พญานาคราช (NAGA) | Pink Sky Edition

เจรจาค้าขายผ้ปู ระทานความร่ารวยและความสาเร็จไม่มีสิ้นสุด

ความเชื่อเรื่ององค์พญานาคราชสามารถพบไดในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันเฉียงใต้ ที่เชื่อว่าพญานาคเป็นสัตวในตำนานอาศยัอยู่ในเมืองบาดาลที่มีลกัษณะคลา้ยงูขนาดใหญ่มีหงอนที่ส่วนหัวส่วนลาตวัมมีเกล็ดเหมือนปลาโดยตาม ตานานเล่าว่า พญานาคมีหลายสี

ประกอบไปด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design 

สีขาว (Cloudy White) | หินตัวแทนของความสุขบริสุทธ์ิ นำพาความความโชคดี ขับไล่สิ่งเลวร้าย สื่อถึง การขับไล่ศัตรูคู่แข่งทาง การค้าให้เรายืนหน่ึง

สีชมพู(Blossom Pink)|หินตวัแทนแห่งความหวงัลดความเครียดวิตกเสริมเสน่ห์สื่อถึงการให้ค้าขายให้ขายดีขายคล่อง ลูกค้าติดใจ

สีฟ้า (Baby Blue) | หินตัวแทนแห่งความสำเร็จและความโชคดี เพิ่มเสน่ห์ สื่อถึง ให้ธุรกิจค้าขายประสบความสาเร็จ ธุรกิจมีแต่ ความโชคดีช่วยเพิ่ม ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆ

NAGA (องค์พญานาคราช) | Pink Sky Edition

฿2,490.00

AS SEEN ON

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.