5 บทสวดต้อนรับปี 2567 เสริมสิริมงคล โชคลาภ บารมี ให้กับชีวิต ฉบับง่าย ๆ

5 บทสวดต้อนรับปี 2567 เสริมสิริมงคล โชคลาภ บารมี ให้กับชีวิต ฉบับง่าย ๆ

✦ ขั้นตอนที่ 1 กราบบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
✦ ขั้นตอนที่ 2 กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ
✦ ขั้นตอนที่ 3 นมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

 

บทสวดที่ 1 บทมงคลสูตร 38 ประการ (มงคลปริตร)

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

กล่าวดังนี้ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเนอะนาถะปิณฑิกัสสะอาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตาอะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณาเกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิอุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวาเอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตาภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิพะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุงอากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมังอะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนาปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตาอัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯพาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโตสุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯมาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโหอะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโหอะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯอาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโมอัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯคาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตากาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนังกาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนังนิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติอะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯเอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตาสัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทสวดที่ 2 บทพุทธชัยมงคลคาถา (พระคาถาพาหุง)

เพื่อสร้างพุทธคุณให้เกิดในชีวิต ทำให้แคล้วคลาดจากมารด้วยทานบารมี

กล่าวดังนี้ พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯมาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯนาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯอุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯกัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯสัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯนันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานังญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯเอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

บทสวดที่ 3 บทโพชฌังคปริตร

เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเสริมพลังจิต โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน

กล่าวดังนี้ โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถาวิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเรสะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินามุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตาสังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยาเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปังคิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิเต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโตจุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรังสัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโสเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตังเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

บทสวดที่ 4 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส)

ช่วยเสริมอานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง ทำให้กาย วาจา ใจ เป็นสมาธิ

กล่าวดังนี้ บทพระพุทธคุณอิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ บทพระธรรมคุณสวากขาโต ภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ บทพระสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดที่ 5 บทแผ่เมตตา

เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีด้วยการขออโหสิกรรมและให้อภัย การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวร จึงถือเป็นการเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆ

กล่าวดังนี้ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

 

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.